HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Kantoorgebouw Dreesz Deventer

Versie: 1.0

VERSIEBEHEER

Dit huishoudelijk reglement kan door verhuurder worden aangepast zonder dat daarvoor toestemming van huurder(s) noodzakelijk is. Verhuurder zal uiteraard zo veel als mogelijk rekening houden met de (gemeenschappelijke) belangen van huurder(s). Dit huishoudelijk regelement wordt bij de inwerkingtreding dan wel bij aanvang van de huur als bijlage bij de huurovereenkomst éénmalig (digitaal) aan de huurder(s) verstrekt. De meest actuele versie is te vinden op de website van verhuurder

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de versie.

Versie 1.0

Datum 11-06-2020

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN..........................................................................................................................

2. DEFINITIES ..........................................................................................................................

3. TOEGANG ...........................................................................................................................

4. RECEPTIE.............................................................................................................................

5. INTERNET & WI-FI...............................................................................................................

6. BEVEILIGING & VEILIGHEID ................................................................................................

7. TRANSPORTEN & VERHUIZINGEN ......................................................................................

8. VUILAFVOER .......................................................................................................................

9. PARKEREN (auto’s) .............................................................................................................

10. FIETSEN(STALLING).........................................................................................................

10.1 Fietsenstalling achter .................................................................................................

10.2 Fietsenstalling voor ....................................................................................................

11. ROKEN.............................................................................................................................

12. POST ...............................................................................................................................

12.1 Brievenpost ................................................................................................................

12.2 Pakketpost..................................................................................................................

13. PATCHRUIMTEN .............................................................................................................

14. SKEPP-APP ......................................................................................................................

15. BIJLAGEN ........................................................................................................................

15.1 Contactpersonen........................................................................................................

1. ALGEMEEN

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op het Dreesz kantoorgebouw, gelegen aan de Keulenstraat 9 te Deventer. Dit reglement geldt als aanvulling op de huurovereenkomst en de daarin opgenomen (algemene) bepalingen over het gebruik van het gehuurde en de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen alsmede de in de huurovereenkomst opgenomen onderhouds- en overige verplichtingen en verbodsbepalingen. Huurder verplicht zich ertoe alles na te laten wat de staat en het aanzien van het gebouw kan schaden en zal de huurder c.q. gebruikers van belendende kantoorruimten en hun bezoekers alsmede gebruikers in het algemeen geen last of hinder bezorgen. Het gehuurde maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw. Ten behoeve van het goed (kunnen) functioneren is een aantal gemeenschappelijke voorzieningen getroffen en worden diensten verleend, die bestemd zijn voor het gehuurde zelf, de gemeenschappelijke ruimten en/of de infrastructuur. Dit reglement wordt geacht onderdeel uit te maken van de huurovereenkomst. Huurder verplicht zich conform het huishoudelijk reglement en de daarbij behorende bijlagen te handelen en deze regels tevens aan haar medewerkers en de door hem ingeschakelde derden (voor zover de dienstverlening betrekking heeft op het gebouw) bekend te maken.

2. DEFINITIES

Onderstaand is een nadere uitleg (omschrijving/toelichting) van de in dit huishoudelijk reglement gehanteerde begrippen opgenomen.

Term Omschrijving/Toelichting

Gebouw: Het kantoorgebouw gelegen aan de Keulenstraat 9 te Deventer.

Huurder: De juridische entiteit die met verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten m.b.t het gebouw.

Verhuurder: Dreesz BV

Beheerder: Dreesz BV

Huurovereenkomst: De huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder m.b.t. het gebouw.

Gehuurde: De door huurder gehuurde ruimte in het gebouw waarover huurder volledig en zelfstandig de beschikking heeft alsmede de gemeenschappelijke ruimte of het aandeel daarin.

Gemeenschappelijke ruimten: Alle ruimten welke vrij (toegankelijk) ter beschikking aan alle huurders en haar bezoekers.

Vergaderruimten: De vergaderruimten voor gemeenschappelijk gebruik in het gebouw.

Sociaal hart: De gemeenschappelijke ruimten bestemd voor het (spontaan) ontmoeten welke zijn voorzien van inrichting en meubilair t.b.v. gemeenschappelijk gebruik.

Gebouw: Het gehele pand.

App: De SKEPP-app met de navolgende functionaliteiten:

 • Welkom (toegang/sloten)
 • Reserveringen (gezamenlijke vergaderruimten/parkeerplaatsen)
 • Klimaat (ruimtesensoren)
 • Profiel
 • Meld de brand door het indrukken van een handmelder
 • Blijft rustig, u heeft voldoende tijd om het gebouw veilig te verlaten
 • Licht de aanwezigen in uw directe omgeving in
 • Voorkom indien mogelijk uitbreiding van de brand door deuren te sluiten en/of te blussen
 • Laat uw spullen achter en vlucht nooit via de lift, maar ga altijd via het (nood)trappenhuis
 • Laat uw voertuig op het parkeerterrein staan
 • Volg instructies op van de BHV-er en/of hulpdiensten Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Welkom: deze functionaliteit geeft toegang tot sloten waartoe een persoon geautoriseerd is.
 • Reserveringen: met deze functionaliteit kunnen gemeenschappelijke vergaderruimten en parkeerplaatsen gereserveerd worden.
 • Klimaat: deze functionaliteiten laat de actuele temperatuur, vochtigheid, lichtintensiteit (lux) en concentratie CO2 (koolstofdioxide) in een bepaald vertrek zien.
 • Profiel: taalinstellingen (Nederlands, Engels en Duits) en aan- en afmelden.

3. TOEGANG

Entree

Het gebouw heeft 3 ingangen, namelijk

1) de hoofdingang voorzijde

2) een neveningang west

3) een neveningang oost

Zowel de hoofdingang als de neveningangen zijn voor iedereen toegankelijk en geven toegang tot het gebouw alsmede alle verdiepingen door middel van een trap en liften. De neveningang t.b.v. bouwdeel B is ook toegankelijk voor iedereen.

Liften

Het gebouw beschikt over 1 liftkern.

Openstellingstijden

De hoofdingang van het gebouw is gedurende de openstellingstijden van het gebouw voor iedereen toegankelijk. De openstellingstijden van het gebouw zijn: van 7:25 tot 19:00 uur. Buiten de openstellingstijden is het gebouw toegankelijk voor personen, die in bezit zijn van en ‘tag’ of de SKEPP-app, waarmee sloten kunnen worden geopend. Voor het openen van deuren via de SKEPP-app dienen personen tevens te beschikken over een account, welke toegang geeft tot bepaalde deuren.

4. RECEPTIE

In het gebouw is een digitale receptie(zuil) aanwezig voorzien van een touchscreen. Op dit touchscreen zijn alle huurders vermeld en door het drukken op de naam van de huurder, wordt contact verkregen met de huurder, die u te woord kunt staan en u verder kunt helpen. De receptiefunctie is dus 24/7 aanwezig en beschikbaar.

5. INTERNET & WI-FI

De gemeenschappelijke ruimten in het gebouw zijn voorzien van WI-FI. Het betreft een open netwerk, dat dus tevens voor gasten beschikbaar is. Dit netwerk heeft de naam: Dreesz Guest. Het wachtwoord is Welkom@Dreesz. Huurders hebben een eigen VLAN met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze is gekoppeld aan de kantoorruimte die zij huren. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan Tomas van Twensure (zie bijlage voor contactgegevens).

6. BEVEILIGING & VEILIGHEID

Wat te doen bij brand?

Elke huurder is zelf verantwoordelijk voor een BHV-organisatie of BHV-er.

Noodtrappenhuis

Het gehuurde is altijd via 2 verschillende nooduitgangen ontsloten, zodat altijd één vluchtweg toegankelijk is. Sommige deuren zijn voorzien van elektrische sloten. Deze worden automatisch ontgrendeld in geval van een brandmelding. Hierdoor blijft het gebruik van de noodtrappenhuizen gewaarborgd.

Noodstroomvoorziening

In het gebouw is geen noodstroomvoorziening aanwezig. De nooduitgangen zijn aangegeven door middel van nooduitjes voorzien van batterijen. Huurder is indien gewenst zelf verantwoordelijk voor een noodstroomvoorziening ten behoeve van apparatuur in het gehuurde.

7. TRANSPORTEN & VERHUIZINGEN

Grote transporten en verhuizingen komen regelmatig voor en moeten te allen tijde gecommuniceerd worden met de verhuurder.

8. VUILAFVOER

In het fietsenhok staat een zwarte 1700L vuilcontainer van Remondis waar afval in gegooid kan worden. Deze wordt één keer per maand geleegd. Als deze (over)vol is graag contact opnemen met de beheerder.

9. PARKEREN (auto’s)

Alle huurders die een parkeerplek huren kunnen via de SKEPP-app de slagboom openen en op zijn/haar plek parkeren. Parkeren op de plek(ken) van anderen is niet toegestaan. De eerste vijf parkeerplaatsen zijn (enkel) bestemd voor bezoekers. Deze kun je reserveren voor de desbetreffende bezoeker via de SKEPP-app. De bezoeker ontvangt dan een eenmalige code om het parkeerterrein op te komen.

10. FIETSEN (STALLING)

10.1 Fietsenstalling hoofdingang

Bij de hoofdingang is een fietsenstalling. Deze fietsenstalling is voor iedere huurder toegankelijk. Alle fietsen horen netjes in de daarvoor bestemde fietsenrekken te worden geplaatst.

11. POST

11.1 Brievenpost

Brievenpost wordt verzameld in de brievenbus voor het pand en wordt dagelijks verdeeld. Het is niet toegestaan dat huurders zelf brievenbussen ophangen voor/aan of in het pand.

11.2 Pakketpost

Pakketpost dient afgeleverd te worden op dagen/tijdstippen dat iemand in de onderneming aanwezig is. De pakketbezorger kan zich dan melden via de receptiezuil.

12. SERVERRUIMTEN

Alleen de IT-beheerder (TwenSure) heeft toegang tot de serverruimte. Bij elk verzoek m.b.t. IT graag contact opnemen met de beheerder en/of Tomas van Twensure.

13. SKEPP-APP

De SKEPP-app is een applicatie die te downloaden is in de Play Store (Android-gebruikers) en Apple Store (Apple-gebruikers). De app beschikt over onderstaande functionaliteiten:

14. BIJLAGEN

14.1 Contactpersonen

Bedrijf, Functie, Telefoon, E-mail

DREESZ, Beheerder/eigenaar, 06-40661191, info@dreesz.com

SKEPP, Applicatie beheerder, 085-8770519, info@skepp.com

Twensure, IT-beheer, 06-52337309, Tomas

Van Dam Groep, Technisch beheer, 0548-514341, servicemeldingen@vandamgroep.com

Voor verbeterpunten/aandachtspunten/reparaties, beheer@dreesz.com